Website archived May 2014

Issue 1, April 2009

Първото издание на ECVET Бюлетина включва:
  • Редакционна статия от Г-жа Одил Кинтин, Генерален Директор за Образование, обучение, култура и младеж в Европейската комисия. Редакционната статия представя общата рамка на проекта на Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET) и поставя специален акцент върху ролята на десетте пилотни проекта ECVET в този процес.
     
  • Тематична статия, която илюстрира допълването между пилотните проекти на Европейската квалификационна рамка (EQF) и ECVET. В статията се посочва опитът и поуките, които могат да бъдат извлечени от пилотните проекти EQF;
     
  • Описание на десетте ЕCVET пилотни проекта; както и
     
  • Раздел "Какво ново", който дава информация за последните развития на ECVET.