Website archived May 2014

Issue 7, February 2012

7. vydanie, február 2012

7. vydanie časopisu ECVET obsahuje

  • úvodník Christiana Lettmayra, výkonného riaditeľa centra CEDEFOP o aktívnom zapojení sociálnych partnerov do zavádzania spoločných európskych nástrojov programu VET;
  • článok o posledných podujatiach v rámci ôsmich európskych pilotných projektov 1. generácie (výzva 2008 – 2012) a hlavných odovzdaných posolstvách;
  • článok o pilotnom projekte 2. generácie s názvom CPU Europe, ktorý je súčasťou zásadnej reformy systému odborného vzdelávania a školení (VET) vo francúzskej komunite v Belgicku;
  • článok o pilotnom projekte 2. generácie s názvom MENECVET, ktorého cieľom je preskúmať súlad kvalifikácií francúzskeho ministerstva školstva v rámci systému VET s princípmi systému ECVET;
  • článok o pilotnom projekte 2. generácie s názvom EASYMetal, v rámci ktorého sa vytvárajú a testujú metódy a nástroje na zvýšenie transparentnosti a priepustnosti na rozhraní medzi vzdelávaním, ktoré predchádza odbornému vzdelávaniu, a odborným vzdelávaním v Nemecku;
  • článok o pilotnom projekte 2. generácie s názvom ICARE, ktorého cieľom je vytvoriť model rozlišovania v oblasti osobnej starostlivosti a nastoliť vzájomnú dôveru medzi zaangažovanými partnerskými štátmi;
  • článok o pilotnom projekte 2. generácie s názvom 2get1care, ktorého snahou je vytvorenie prístupu zameraného na možnosť presúvania zložiek vzdelávania v rámci zdravotníckych profesií medzi jednotlivými odbormi a štátmi;
  • celý rad správ;
  • prehľad koncepcie spoločnej záverečnej konferencie o európskych pilotných projektoch konanej 22. – 23. februára 2012.