Website archived May 2014

Issue 12, December 2012

12. wydanie wspólne zostało stworzone w ramach współpracy zespołów podstawowych i pomocniczych związanych z ECVET. Zawiera ono:

  • Artykuł autorstwa Erika Hessa, Specjalisty ds. Polityki związanej z ECVET w Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury, w którym znajduje się omówienie roku 2012 i wyznaczone są priorytety na rok 2013;
  • Artykuł dotyczący drugiego wspólnego seminarium ECVET-EQAVET-EQF, które odbyło się w październiku w Paryżu i którego tematem było stosowanie jednostek w profilach zawodowych;
  • Artykuł dotyczący indywidualnego seminarium zorganizowanego we wrześniu w Brukseli dla UEAPME (Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw);
  • Artykuł dotyczący indywidualnego seminarium zorganizowanego we wrześniu w Brukseli dla sektora energii jądrowej;
  • Artykuł dotyczący sposobów podejścia do definicji jednostek wyników nauki oraz ich oceny, charakteryzujących projekty pilotażowe;
  • Artykuł dotyczący zespołów skupiających ekspertów w zakresie ECVET z Grecji, Malty, Włoch oraz Słowenii;
  • 4 artykuły zawierające opisy projektu pilotażowego: VET-CCS (Vocational Education and Training Credit Conversion System in Malta, CO.L.O.R (waloryzacja kompetencji oraz uznawanie wyników nauki w przypadku migrantów i pracowników mobilnych przebywających na terenie Włoch), ESyCQ (rozwiązanie ECVET związane z uznawaniem wcześniejszej nauki w Niemczech) MEN-ECVET (alternatywy związane z analizą zaobserwowanej mobilności na terenie Francji)
  • Artykuł dotyczący sieci NetECVET, będący promocją ECVET skierowaną do praktyków
  • Artykuł dotyczący projektu „PEP goes local”, będącego następcą projektu PEP (Partnership for Experimenting with ECVET in a Practical Context)