Website archived May 2014

Issue 17, January 2014

ECVET žurnāla 17. izdevums ir pilnībā veltīts apvienotajai ECVET konferencei, kas 2013. gada oktobrī norisinājās Briselē. Izdevumā iekļauti tālāk norādītie raksti.

 
 • Raksts, kurā sniegts pārskats par ECVET izmēģinājumiem un izstrādi 2009.–2013. gadā, kā arī galvenie tālāk uzskaitītie atzinumi par šo sistēmu.
 1. Ir daudz piemēru, kas apliecina, ka ECVET ir darbotiesspējīga.
 2. ECVET darbotiesspēja ir apliecināta, tāpēc sistemātiski jāievieš risinājumi.
 3. Jānodrošina turpmāka ieinteresēto personu iesaistīšanās.
 4. Jāpārliecina, jāiedrošina un jāmudina sistēmas lietotāji, lai viņi izmantotu izstrādātos rīkus.
 5. Vairāk uzmanības sistēmā jāpievērš tieši izglītojamajiem.
 6. Ar ECVET uzsvars ir pārcelts uz profesionālās izglītības un apmācības (PIA) rezultātiem.
 7. Tāpēc jāveido kultūra, kurā atzīst un pieņem dažādību.
 8. Jānodrošina pilnīgāka Eiropas pārredzamības instrumentu un valstu sistēmu savstarpējā saskaņotība.
 9. Jāveido pilnīgāka izpratne par ECVET un pārējiem instrumentiem.
 • ECVET izmēģinājuma projektu rezultātu sintēze Izmēģinājuma projektos noskaidrots, ka ECVET ir daudzveidīgi lietojama un dažādiem mērķiem pielāgojama sistēma. Tas nodrošina risinājumus vairākām mērķgrupām. Projektos apskatīti vairāki atšķirīgi gadījumi, kuros pierādīts, ka ECVET var vismaz daļēji uzlabot situāciju. Tāpēc ieinteresētās personas ir jāturpina informēt par ECVET pievienoto vērtību un esošo problēmu risināšanas potenciālu, lai tās būtu iesaistītas arī turpmāk un palīdzētu veicināt ECVET lietojumu.
 •  
 • Raksts par ECVET valstu speciālistu komandu darbību Konferencē noskaidrots, ka jāturpina izstrādāt politikas, projektu un vispārpieņemtās prakses vienojošo platformu, kas jāizmanto valsts stratēģijas pilnīgošanā. Šajā stratēģijā jāparedz Eiropas pārredzamības instrumentu lietojums, kā arī jāuzsver PIA kvalitāte. Atsevišķo speciālistu artava šādas stratēģijas izstrādē ir nenovērtējama.
 •  
 • Raksts par projekta NetECVET darbsemināriem Apvienotajā ECVET konferencē bija sarīkoti seši projekta NetECVET darbsemināri. Vieslektori dalījās savā pieredzē, kā praksē izmantot ECVET tehniskās specifikācijas, lai soli pa solim uzlabotu izglītojamo mobilitāti.