Website archived May 2014

Issue 17, January 2014

Uitgave 17 van het ECVET-magazine staat volledig in het teken van de resultaten van de gezamenlijke ECVET-conferentie, die in oktober 2013 in Brussel werd gehouden. In deze uitgave vindt u:

 
 • Een samenvattend artikel over het testen en ontwikkelen van het ECVET tussen 2009 en 2013, waaruit de volgende kernpunten naar voren komen:
 1. Er zijn genoeg voorbeelden die aantonen dat het ECVET kan werken
 2. Nu we dat onderkennen, is het nodig oplossingen op systeemniveau te implementeren
 3. Aanhoudende ondersteuning door belanghebbenden dient te worden veiliggesteld
 4. We moeten beoefenaars nog meer ervan overtuigen, hen aanmoedigen en in staat stellen de ontwikkelde hulpmiddelen te gebruiken
 5. Het betrekken van lerenden bij het proces vormt een aandachtspunt
 6. ECVET heeft een belangrijke bijdrage geleverd als het gaat om het vestigen van meer aandacht op leerresultaten in beroepsonderwijs en –opleidingen
 7. Nu is het zaak een cultuur van erkenning te ontwikkelen waarbinnen diversiteit wordt gewaardeerd
 8. Het is belangrijk om een grotere samenhang te waarborgen tussen transparantie-instrumenten voor Europa en nationale referentiekaders
 9. Onze expertise ten aanzien van het ECVET en de overige instrumenten wordt steeds uitgebreider
 • Een synthese van de resultaten van ECVET-pilotprojecten. De pilotprojecten hebben aangetoond dat het ECVET allerlei doelen kan dienen en aan verschillende behoeften tegemoet komt. Het kan oplossingen bieden voor een hele reeks doelgroepen. De ervaringen in het kader van de projecten illustreren goed de diverse situaties die op zijn minst gedeeltelijk verbeterd kunnen worden door de toepassing van een ECVET. Daarnaast is het van belang dat belanghebbenden nog beter worden doordrongen van de meerwaarde van een ECVET en het vermogen ervan om bestaande problemen op te lossen om te garanderen dat zij het ECVET willen ondersteunen.
 •  
 • Een artikel over de activiteiten van de landelijke teams van ECVET-experts. De conferentie heeft duidelijk gemaakt dat er nog gewerkt moet worden aan de raakvlakken tussen beleidsrichtlijnen, projecten en de algemene praktijk – er moeten verbindingswegen worden gecreëerd tussen deze verschillende onderdelen; en wel in het kader van een bredere nationale strategie. Deze strategie zou een link moeten leggen tussen de transparantie-instrumenten voor Europa en zich moeten richten op de kwaliteit van beroepsonderwijs en –opleidingen als zodanig. De nationale experts hebben de weg voor dergelijke strategieën al in belangrijke mate geëffend.
 •  
 • Een artikel over de NetECVET-workshops. Tijdens de gezamenlijke ECVET-conferentie heeft NetECVET zes workshops georganiseerd. Gastsprekers deelden hun ervaringen in de omgang met de technische specificaties van het ECVET – stap voor stap – voor het verbeteren van de mobiliteit van lerenden.