Website archived May 2014

Issue 17, January 2014

Celé 17. vydanie magazínu ECVET je venované výsledkom spojenej konferencie ECVET, ktorá sa konala v októbri 2013 v Bruseli. Obsahuje:

 
 • Súhrnný článok o testovaní a vývoji systému ECVET v rokoch 2009 až 2013, ktorý prináša nasledujúce kľúčové informácie:
 1. Videli sme množstvo príkladov dokazujúcich, že systém ECVET môže fungovať
 2. Keď teraz vidíme, že môže fungovať, musíme implementovať riešenia na úrovni systému
 3. Musíme zaistiť ďalšiu podporu záujmu zainteresovaných strán
 4. Ďalej musíme presviedčať, povzbudzovať a posilňovať konkrétnych používateľov, aby využívali vyvinuté nástroje
 5. Viac pozornosti by sa malo venovať tomu, aby sa do procesu začleňovali aj študenti
 6. Systém ECVET výraznou mierou prispel k posunu smerom k študijným výsledkom v rámci projektu VET
 7. Musíme vytvoriť kultúru uznania, ktorá prijíma rozmanitosť
 8. Musíme zaručiť väčšiu koherentnosť medzi európskymi nástrojmi na dosahovanie transparentnosti a národnými rámcami
 9. V rámci systému ECVET rozširujeme svoje odborné znalosti a rozvíjame ďalšie nástroje
 • Syntéza výsledkov pilotných projektov ECVET. Pilotné projekty preukázali, že systém ECVET dokáže slúžiť na rôzne účely a plniť rozmanité potreby. Dokáže ponúknuť riešenia rôznym cieľovým skupinám. Skúsenosti získané z projektov dokazujú, že množstvo situácií možno minimálne čiastočne zlepšiť využitím systému ECVET. O pridanej hodnote systému ECVET a jeho potenciáli, ktoré pomáhajú riešiť existujúce problémy, treba ešte ďalej diskutovať so zainteresovanými stranami s cieľom zaistiť ich angažovanosť a pomoc pri propagácii systému ECVET.
 •  
 • Článok informuje o aktivitách národných tímov odborníkov v systéme ECVET. Z konferencie vyplynulo, že existuje potreba ďalej pracovať na prepojení politiky, projektov a hromadne využívaných praktických aktivít – jednotlivé články by sa mali prepojiť a celé by sa to malo uskutočniť v kontexte širšej národnej stratégie. Táto stratégia by mala vytvoriť prepojenie medzi európskymi nástrojmi na dosahovanie transparentnosti a mala by sa zameriavať na kvalitu samotného projektu VET. Jednotliví národní odborníci výrazne prispeli k umožneniu vytvárať takéto stratégie.
 •  
 • Článok o workshopoch v rámci projektu NetECVET. Na spojenej konferencii ECVET sa v rámci projektu NetECVET zorganizovalo šesť workshopov. Hosťujúci rečníci sa podelili o skúsenosti z práce s technickými špecifikáciami systému ECVET, ktorých cieľom je postupne zvyšovať mobilitu študentov.