Website archived May 2014

Issue 17, January 2014

Брой 17 на списанието ECVET е изцяло посветен на резултатите от общата конференция на ECVET, състояла се през октомври 2013 г. в Брюксел. То съдържа:

 
 • Конспективна статия за тестването и развитието на ECVET между 2009 и 2013 г. със следните ключови послания:
 1. Свидетели сме на много примери, които доказват, че ECVET работи
 2. След като видяхме, че функционира, трябва да внедрим решения на системно ниво
 3. Трябва да гарантираме допълнителна подкрепа от заинтересованите страни
 4. Трябва още повече да убедим, насърчим и да дадем възможност на участниците да използват разработените инструменти
 5. Трябва да се отдава повече внимание на включването на обучаващите се в процеса
 6. ECVET има сериозен принос в прехвърлянето на учебни резултати във VET
 7. Трябва да създадем култура на признанието, която насърчава многообразието
 8. Трябва да гарантираме по-голяма съгласуваност между европейските инструменти за прозрачност и националните рамки
 9. Натрупваме познания относно ECVET и останалите инструменти
 • Обобщение на резултатите от пилотните проекти на ECVET. Пилотните проекти показаха, че ECVET може да послужи за разнообразни цели и да отговори на различни нужди. Може да предложи решения за редица целеви групи. Опитът от проектите илюстрира разнообразието от ситуации, които могат поне частично да бъдат подобрени от използването на ECVET. Освен това добавената стойност от ECVET и потенциалът й да помогне в разрешаването на съществуващи проблеми трябва да бъдат допълнително обяснени на заинтересованите страни, за да се гарантира, че те подкрепят и помагат за популяризирането на ECVET.
 •  
 • Статия, представяща дейностите на националните екипи от експерти на ECVET. Конференцията демонстрира нуждата от допълнителна работа по допирните точки между политика, проекти и популярни практики – между тях трябва да бъдат създадени мостове, като това трябва да се случи в контекста на по-широка национална стратегия. Стратегията трябва да създаде връзка между европейските инструменти за прозрачност, както и да се фокусира върху качеството на VET като такова. Националните експерти допринасят значително за проправянето на пътя към подобни стратегии.
 •  
 • Статия за семинарите на NetECVET. NetECVET организира шест семинара на общата конференция на ECVET. Гост-говорителите споделят своя опит за това как се работи стъпка по стъпка с техническите спецификации на ECVET, за да се подобри мобилността на обучаващите се.