Website archived May 2014

Issue 19, May 2014

19. izdaja glasila ECVET je zadnja izdaja, posvečena delu evropskih poskusnih projektov ECVET (Evropski sistem prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju). Povzema delo evropskih poskusnih projektov med letoma 2011 in 2014, podaja pregled podbud za nacionalno izvedbo, ki izhajajo iz teh projektovter poglobljeno proučuje glavno dodano vrednost ECVET za več ciljnih skupin na splošno.

19. izdaja vsebuje naslednje prispevke:

  • v uvodniku referent Evropske komisije (GD za izobraževanje in kulturo) Carlo Scatoli priznava prispevek poskusnih projektov ECVET za prihodnost ECVET ter izpostavlja nekaj predlogov, modelov in pobud poskusnih projektov ECVET, ki bodo na tem področju pomembni tudi v prihodnje.
  • Osem poskusnih projektov, ki so bili financirani v okviru razpisa iz leta 2010, naj bi prineslo posamezne cilje v nacionalnem kontekstu in po pričakovanjih spodbudilo tudi splošni razvoj ECVET kot orodja in instrumenta na evropski ravni. Karin Luomi-Messerer in Monika Auzinger iz podjetja 3s v članku predstavljata sklop splošnih priporočil o tem, kako ECVET uporabiti v okviru mobilnosti in vseživljenjskega učenja.
  • Eden od glavnih ciljev osmih poskusnih projektov ECVET v obdobju 2011‒2014 je bil prispevati k nacionalni izvedbi ECVET. Vendar pa so projekti izvirali iz zelo različnih izhodišč. Anette Curth iz podjetja ICF GHK v članku povzema rezultate poskusnih projektov ECVET in proučuje pobude za nacionalno izvedbo, ki izhajajo iz teh projektov.
  • Po več letih preskušanja in razvoja v poskusnih projektih je na koristi ECVET mogoče pogledati s širšega zornega kota: kako lahko ECVET pomaga udeležencem v učnem procesu, podjetjem, izvajalcem poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET) ter sistemom poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET) na splošno? Daniela Ulicna in Anette Curth iz podjetja ICF GHK v članku navajata glavne koristi ECVET za posebne ciljne skupine, ki jih ponazorita s konkretnimi primeri iz prakse poskusnih projektov.