Website archived May 2014

Issue 19, May 2014

19. vydání magazínu ECVET je posledním vydáním, které se zabývá prací evropských pilotních projektů systému ECVET. Shrnuje činnost evropských pilotních projektů za období let 2011 – 2014, přináší přehled impulzů, které vyplynuly z realizace systému v jednotlivých členských státech, a zamýšlí se nad tím, v čem obecně spočívá hlavní přidaná hodnota systému ECVET pro některé cílové skupiny.

Vydání číslo 19 obsahuje následující příspěvky:

  • Carlo Scatoli, zaměstnanec Generálního ředitelství Evropské komise pro vzdělávání a kulturu (GŘ EAC), v úvodníku oceňuje přínos pilotních projektů pro budoucnost systému ECVET a poukazuje na některé návrhy, modely a inspiraci, které přinesly pilotní projekty systému ECVET a které budou pro systém důležité i v budoucnu.
  • Osm pilotních projektů, financovaných v rámci výzvy na předkládání nabídek z roku 2010, mělo podle předpokladů nejenom dosáhnout své vlastní cíle ve vnitrostátním kontextu, ale také inspirovat celkový rozvoj systému ECVET jako nástroje na úrovni EU. Článek Karin Luomi-Messererové a Moniky Auzingerové ze společnosti 3s obsahuje soubor všeobecných doporučení, jak uplatňovat systém ECVET v oblastech mobility a celoživotního učení.
  • Jedním z hlavních cílů osmi pilotních projektů systému ECVET v období let 2011 – 2014 bylo přispět k realizaci tohoto systému na úrovni členských států. Jednotlivé projekty však začínaly ve velice odlišných podmínkách. Článek Anette Curthové z konzultační společnosti ICF GHK shrnuje výsledky pilotních projektů systému ECVET a uvádí podněty z jednotlivých projektů pro realizaci systému na úrovni členských států.
  • Několikaleté testování a rozvoj v rámci pilotních projektů nabízí možnost podívat se na přínosy systému ECVET ze širší perspektivy: Jakým způsobem může systém ECVET všeobecně pomoci učícím se, podnikům, poskytovatelům odborného vzdělávání a systémům odborného vzdělávání? Článek Daniely Uličné a Anette Curthové z konzultační společnosti ICF GHK formuluje, v čem spočívá hlavní přínos systému ECVET pro konkrétní cílové skupiny, a dokládá své závěry konkrétními příklady z praxe pilotních projektů.