Website archived May 2014

Issue 19, May 2014

ECVET-lehden 19. numero on viimeinen, joka on omistettu eurooppalaisten ECVET-pilottihankkeiden työlle. Siinä kerrotaan, mitä työtä on tehty eurooppalaisissa pilottihankkeissa vuosina 2011–2014, kuvataan yleisesti niiden vaikutuksia kansallisiin toteutuksiin ja pohditaan, miten ECVETistä on ollut eniten hyötyä useille kohderyhmille yleisesti.

Lehdessä numero 19 on seuraavat artikkelit:

  • Pääkirjoituksessa Euroopan komission koulutus- ja kulttuuripääosaston toimintaperiaatteista vastaava virkamies Carlo Scatoli antaa tunnustusta ECVET-pilottihankkeiden panostuksesta ECVETin tulevaisuuteen ja korostaa, että jotkin pilottihankkeissa esitetyistä ehdotuksista, niissä käytetyistä malleista ja niiden herättämästä inspiraatiosta säilyvät vastedeskin vahvoina ECVETissä;
  • Kansallisesti asetettiin yksilöllisiä tavoitteita ja päämääriä, ja niiden lisäksi kahdeksan vuonna 2010 rahoitetun pilottihankkeen odotettiin inspiroivan ECVETin yleistä kehitystä työkaluna ja välineenä EU-tasolla. 3s:n Karin Luomi-Messererin ja Monika Auzingerin artikkelissa annetaan suosituksia siitä, kuinka ECVETiä voisi käyttää liikkuvuuden ja elinikäisen oppimisen edistämiseen;
  • Kahdeksassa ECVET-pilottihankkeessa vuosina 2011–2014 haluttiin ennen muuta tukea ECVETin kansallista toteutusta. Kaikilla oli kuitenkin hyvin erilaiset lähtökohdat. Anette Curth ICF GHK:lta tiivistää artikkelissaan, mitä tuloksia ECVET-pilottihankkeista saatiin, ja tarkastelee hankkeiden vaikutuksia kansallisiin toteutuksiin;
  • ECVETiä on testattu ja kehitetty useita vuosia pilottihankkeissa, joten nyt voidaan tarkastella sen hyötyjä laajemmin: Miten ECVET voi tukea oppijoita, yrityksiä, ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja ammatillisen koulutuksen järjestelmiä yleisesti? Daniela Ulicna ja Anette Curth ICF GHK:lta linjaavat artikkelissaan ECVETin keskeisimmät hyödyt tietyille kohderyhmille esittäen konkreettisia esimerkkejä pilottihankkeiden käytännöistä.