Website archived May 2014

Issue 3, November 2009

Tretie číslo informačného bulletinu o systéme kreditov ECVET bolo distribuované na konferencii ECVET/EQARF v Bruseli 17-18 Novembra.

 V tomto čísle nájdete:

  • Príhovor pána Michel Aribaud (Európska komisia, generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru) pripravený špeciálne pre príležitosť zahajujúcej konferencie.
  • Článok ktorý predstavuje spôsob riadenia procesu implementácie systému ECVET na európskej úrovni a vysvetľuje role siete ECVET a skupiny užívateľov ECVET.
  • Článok ktorý analyzuje súvislosti a ťažkosti tykajúce sa zapájania sektorov a zahŕňania ich kvalifikácií do procesu implementácie EQF a prepojenia na ECVET.
  • Súhrnný článok spísaný na základe semináru ECVET pilotných projektov v Berlíne na tému jednotiek vzdelávania za účelom prenosu kreditu.