Website archived May 2014

Issue 1, June 2010

Toto piate vydanie ECVET Bulletinu je zároveň prvým vydaním Magazínu ECVET. Od júna 2010 sa Bulletin vydávaný ako súčasť činností pilotných projektov ECVET spojil s magazínom ktorý bude vydávať sieť ECVET. ECVET Magazín bude uverejňovaný päťkrát za rok.

Toto číslo obsahuje:
  • úvodník od Joao Delgado, vedúci oddelenia Odborné vzdelávanie a Leonardo da Vinci Európskej komisie, Generálne Riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru
  • článok o prístupe projektu SME Master plus ktorý testuje ECVET v oblasti remesiel ;
  • článok predstavujúci prácu projektu OPIR, ktorý je pripravený na testovanie ECVET za účelom mobility v roku 2010
  • článok načŕtajúci otázky o transparentnosti a uznávania kvalifikácií v oblasti umenia rozoberané v rámci projektu CAPE-SV
  • prezentácia reforiem odborného vzdelávania a prípravysúvisiacich s ECVET vo Francúzskom spoločenstve Belgicka
  • diskusia o úlohe ECVET pri uznávanie vedomostí, zručností a schopností, vrátane tých dosiahnutých mimo formálneho vzdelávacieho kontextu.