Website archived May 2014

Issue 12, December 2012

Съвместната точка 12 беше подготвена заедно с екипите за поддръжка на Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET). Тя съдържа:

  • Уводно изложение от Ерик Хес, отговорник за политиките на ECVET към Европейската комисия, ГД ОК, съдържащо преглед на 2012 г. и посочващо приоритетите през 2013 г.;
  • Статия за втория съвместен семинар на Европейската кредитна система за професионално образование и обучение – Европейското управление на качеството в професионалното образование и обучение – Европейската рамка за квалификациите (ECVET-EQAVET-EQF), който се проведе през октомври в Париж относно използването на модули в професионалните квалификации;
  • Статия за персонализиран семинар за UEAPME (Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия), който се проведе през септември в Брюксел;
  • Статия за персонализиран семинар за сектора за атомната енергия, който се проведе през септември в Брюксел;
  • Статия за подхода в пилотните проекти при определяне на резултатите от учебните модули и тяхната оценка;
  • Статия за експертните екипи на ECVET от Гърция, Малта, Италия и Словения;
  • 4 статии, всяка, от които описваща пилотен проект: VET-CCS (Система за приравняване на кредитите в професионално образование и обучение в Малта), CO.L.O.R (Оценка на компетенциите и признаване на учебните резултати на мигриращи и мобилни работници в Италия ), ESyCQ (ECVET-решение за признаване на предишно обучение  в Германия) MEN-ECVET (Анализни алтернативи за призната мобилност във Франция)
  • Статия за NetECVET мрежата, която предлага ECVET на работещите на свободна практика
  • Статия за проекта „ПЕ става локално” („PEP goes local”), последващи действия относно ПЕ проекта (Партньорство за Експериментиране с ECVET в практически контекст)