Website archived May 2014

Issue 13, March 2013

Брой 13 на списанието съдържа:

  • уводна статия от Кристиан Летмайр, изпълнителен директор на Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP), за нуждата от вграждането на европейските инструменти и принципи в един интегриран процес;
  • статия с примери от пилотни проекти за това как ECVET може да се използва в контекста на учене през целия живот;
  • статия за проекта CPU Europe: сертифициране, базирано на отдели;
  • статия за проекта 2get1care: справяне с предизвикателства в здравните професии чрез подкрепяне на обучение през целия живот, междупрофесионална прехвърляемост и преподаване и учене, базирано на компетенции.
  • статия за проекта ICARE: модел за признаване на компетенциите на мобилните работници в здравния сектор;
  • новини от мрежата NETINVET, основана като резултат от пилотния проект RECOMFOR;
  • статия за заключителната конференция за популяризиране на VET-CCS.