Website archived May 2014

Issue 17, January 2014

Euroopa kutsehariduse ja ‑koolituse arvestuspunktide süsteemi (ECVET) ajakirja ECVET Magazine 17. number on pühendatud tervenisti 2013. aastal Brüsselis toimunud ECVET ühiskonverentsi tulemustele. See sisaldab järgmist.

 
 • Ülevaateartikkel ECVET katsetamisest ja väljatöötamisest aastatel 2009–2013, milles on järgmised põhisõnumid:
 1. Oleme näinud mitmeid näiteid, mis tõestavad, et ECVET toimib
 2. Nüüd, kus me näeme, et süsteem toimib, tuleb meil rakendada lahendusi süsteemi tasandil
 3. Meil tuleb tagada sidusrühmade edasine kaasamine
 4. Me peame praktikuid veelgi veenma, julgustama ja volitama väljatöötatud vahendeid kasutama
 5. Õppijate kaasamisele protsessi tuleks rohkem tähelepanu pöörata
 6. ECVET on andnud olulise panuse kutsehariduse ja koolituse valdkonnas õpiväljundite suunas toimunud üleminekusse
 7. Me peame välja arendama tunnustamiskultuuri, mis soosib mitmekesisust
 8. Peame tagama suurema sidususe Euroopa läbipaistvuse suurendamise vahendite ja riiklike raamistike vahel
 9. Ehitame üles oma asjatundlikkuse seoses ECVET ja ülejäänud vahenditega
 • ECVET katseprojektide tulemuste süntees. Katseprojektide tulemused näitavad, et kutsehariduse ja ‑koolituse arvestuspunktide süsteemi saab kasutada erinevatel eesmärkidel ja see võib vastata erinevatele vajadustele. Süsteem võib pakkuda lahendusi paljudele sihtrühmadele. Projektidest saadud kogemused näitlikustavad selliste olukordade mitmekesisust, mida võib vähemalt osaliselt parandada ECVET kasutamisega. Lisaks tuleb ECVET lisaväärtust ja selle võimalikku kasulikkust olemasolevate probleemide lahendamisel sidusrühmadele veelgi enam tutvustada, et tagada nende kursisolek ja edendada ECVETd.
 •  
 • Artikkel, milles tutvustatakse ECVET ekspertide riiklike meeskondade tegevust. Konverents näitas, et tuleb edasi töötada poliitika, projektide ja valitseva tava vahelise liidese kallal – tuleks luua nende suundade vahelised ühendusteed; ja see peaks toimuma laiema riikliku strateegia kontekstis. Nimetatud strateegia peaks looma seose Euroopa läbipaistvuse suurendamise vahendite vahel ja peaks keskenduma kutsehariduse ja ‑koolituse kvaliteedile kui sellisele. Riikide eksperdid andsid olulise panuse, et sillutada teed selliste strateegiateni.
 •  
 • Artikkel, milles käsitletakse NetECVET seminare. ECVET ühiskonverentsil korraldati kuus NetECVET seminari. Külalisesinejad jagasid oma kogemusi, kuidas sammhaaval töötada ECVET tehniliste tingimustega, et parandada õppijate liikuvust.