Website archived May 2014

Issue 19, May 2014

Wydanie nr 19 magazynu ECVET jest ostatnim wydaniem poświęconym realizacji europejskich projektów pilotażowych ECVET. Podsumowuje prace wykonane w ramach europejskich projektów pilotażowych w okresie 2011-2014 r., zawiera przegląd impulsów, które pojawiły się przy wdrażaniu działań na szczeblu krajowym, oraz omawia główne aspekty dotyczące wartości dodanej ECVET dla kilku grup docelowych w ujęciu ogólnym.

Wydanie nr 19 zawiera:

  • W artykule wstępnym Carlo Scatoli, specjalista ds. polityki w Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. edukacji i kultury), uznaje wkład projektów pilotażowych ECVET w przyszłość systemu ECVET, a także zwraca uwagę na kilka sugestii, modeli i inspiracji, jakich dostarczyły zrealizowane projekty pilotażowe ECVET, które będą nadal wywierać istotny wpływ na przyszłość systemu.
  • Poza indywidualnymi celami i zamierzeniami zdefiniowanymi na poziomie krajowym, osiem projektów pilotażowych sfinansowanych w ramach zaproszenia do składania wniosków ogłoszonego w 2010 r. miało za zadanie inspirować ogólny rozwój ECVET jako narzędzia i instrumentu funkcjonującego na szczeblu UE. Artykuł autorstwa Karin Luomi-Messerer i Moniki Auzinger z 3s nakreśla zestaw ogólnych zaleceń dotyczących wykorzystywania ECVET w kontekście mobilności oraz uczenia się przez całe życie (pojęcie „lifelong learning”).
  • Jednym z głównych celów ośmiu projektów pilotażowych ECVET zrealizowanych w latach 2011-2014 był wkład we wdrażanie systemu ECVET na poziomie krajowym. Poszczególne projekty miały jednak zupełnie inne pozycje wyjściowe. W artykule autorstwa Anette Curth z ICF GHK podsumowano wyniki uzyskane w projektach pilotażowych ECVET oraz omówiono wygenerowane w toku tych projektów impulsy w celu wdrożenia na szczeblu krajowym.
  • Po kilku lat badań i działań rozwojowych w ramach projektów pilotażowych można przyjrzeć się korzyściom płynącym z systemu ECVET z szerszej perspektywy: W jaki sposób ECVET może wspierać osoby uczące się, firmy, podmioty działające w sektorze VET oraz ogólnie systemy VET? W kolejnym artykule, którego autorkami są Daniela Ulicna i Anette Curth z ICF GHK zestawiono najważniejsze korzyści, jakie daje ECVET poszczególnym grupom docelowym. Podano również konkretne przykłady zaczerpnięte z realizacji projektów pilotażowych.