Website archived May 2014

Issue 19, May 2014

ECVET žurnāla 19. izdevums ir pēdējais, kurā aprakstīti Eiropas ECVET izmēģinājuma projekti. Tajā pieejams kopsavilkums par Eiropas izmēģinājuma projektiem, kas īstenoti no 2011. līdz 2014. gadam, pārskats par sistēmas ieviešanas iniciatīvām nacionālos līmeņos, kā arī vispārīga informācija par priekšrocībām, ko ECVET sniedz daudzām mērķgrupām.

19. izdevumā varēsit lasīt par tālāk minētajām tēmām.

  • Redaktora slejā Karlo Skatoli (Carlo Scatoli), Eiropas Komisijas politikas koordinators (Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts), uzsver ECVET izmēģinājuma projektu ieguldījumu pašas ECVET attīstībā un stāsta par dažādiem šo projektu raisītajiem ieteikumiem, attīstības modeļiem un vīzijām, kas vienmēr būs daļa no ECVET nākotnes;
  • kaut arī nacionālajā līmenī ir savi mērķi un uzdevumi, šiem astoņiem izmēģinājuma projektiem, kas tika aizsākti 2010. gadā, bija jāveicina ECVET vispārēja attīstība, lai tā varētu kļūt par instrumentu visas ES līmenī. Karina Loumi-Meserere (Karin Luomi-Messerer) un Monika Aucingere (Monika Auzinger) no organizācijas 3s piedāvā vispārējus ieteikumus, kā ECVET varētu izmantot saistībā ar mobilitāti un mūžizglītību;
  • viens no galvenajiem 2011.–2014. gada astoņiem ECVET izmēģinājuma projektu mērķiem bija palīdzēt ieviest ECVET nacionālajā līmenī. Taču katram no tiem bija atšķirīgs aizsākums. Anete Kurta (Anette Curth) no ICF GHK apkopo ECVET izmēģinājuma projektu rezultātus un apskata, kā šie projekti ir veicinājuši ECVET attīstību nacionālajā līmenī;
  • Tagad, kad izmēģinājuma projektu ietvaros veiktas neskaitāmas pārbaudes un analīzes, ir iespējams plašākā perspektīvā palūkoties uz ECVET priekšrocībām. Kā ECVET var atbalstīt tos, kas mācās, uzņēmumus, profesionālās izglītības un apmācības sniedzējus, kā arī profesionālās izglītības un apmācības sistēmas kopumā? Daniela Ulikna (Daniela Ulicna) un Anete Kurta (Anette Curth) no ICF GHK norāda uz galvenajām priekšrocībām, ko ECVET sniedz noteiktām mērķgrupām, kā arī stāsta konkrētus piemērus no izmēģinājuma projektiem.