Website archived May 2014

Issue 19, May 2014

Брой 19 на списанието ECVET е последният, посветен на работата на пилотните проекти на Европейската система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET). Той обобщава работата, извършена от европейските пилотни проекти в периода 2011-2014 г., прави преглед на очертаващите се стимули за прилагане на национално ниво и анализира основната добавена стойност от ECVET за няколко целеви групи като цяло.

Брой № 19 съдържа следните статии:

  • В уводната статия Карло Скатоли, сътрудник по политиката на Европейската комисия (DG EAC), изказва благодарност за ползата от пилотните проекти на ECVET за бъдещето на ECVET и изтъква някои от предложенията, моделите и вдъхновенията, получени от пилотните проекти на ECVET, които ще бъдат приложими в бъдещето на ECVET;
  • Освен техните индивидуални цели и задачи на национално ниво, осемте пилотни проекта, финансирани от призива от 2010 г., се очаква да насърчат общото развитие на ECVET като средство и инструмент на нивото на Европейския съюз. Статия от Карин Луоми-Месерер и Моника Ауцингер от 3s представя набор от общи препоръки как да използваме ECVET в контекста на мобилността и обучението през целия живот;
  • Една от основните цели на осемте пилотни проекта на ECVET през 2011-2014 г. беше принос към прилагането на ECVET на национално ниво. Но всеки един от тях беше поставен от много различна стартова позиция. Статия от Анет Курт от ICF GHK обобщава резултатите от пилотните проекти на ECVET и разглежда стимулите за прилагане на национално ниво, очертаващи се от проектите;
  • След няколко години на тестване и разработване в пилотни проекти е възможно да погледнем на ползите от ECVET от една по-широка перспектива: Как ECVET може да подпомогне обучаващите се, фирмите, доставчиците на професионално образование и обучение (ПОО) и системите за ПОО като цяло? Статия от Даниела Улицна и Анет Курт от ICF GHK очертава основните ползи от ECVET за специфичните целеви групи, демонстрирани от конкретни примери от практиката на пилотните проекти.