Website archived May 2014

Issue 19, May 2014

19. vydanie magazínu ECVET je posledným vydaním, ktoré sa venuje práci európskych pilotných projektov systému ECVET. Zhŕňa činnosť európskych pilotných projektov za obdobie rokov 2011 – 2014, prináša prehľad impulzov, ktoré vyplynuli z realizácie systému v jednotlivých členských štátoch, a zamýšľa sa nad tým, v čom vo všeobecnosti spočíva hlavná pridaná hodnota systému ECVET pre niektoré cieľové skupiny.

Vydanie číslo 19 obsahuje nasledujúce príspevky:

  • Carlo Scatoli, zamestnanec Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru (GR EAC), v úvodníku oceňuje prínos pilotných projektov pre budúcnosť systému ECVET a poukazuje na niektoré návrhy, modely a inšpiráciu, ktoré priniesli pilotné projekty systému ECVET a ktoré budú pre systém dôležité aj v budúcnosti.
  • Osem pilotných projektov, financovaných v rámci výzvy na predkladanie ponúk z roku 2010, malo podľa predpokladov nielen dosiahnuť svoje vlastné ciele vo vnútroštátnom kontexte, ale aj inšpirovať celkový rozvoj systému ECVET ako nástroja na úrovni EÚ. Článok Karin Luomi-Messererovej a Moniky Auzingerovej zo spoločnosti 3s obsahuje súbor všeobecných odporúčaní ako uplatňovať systém ECVET v oblastiach mobility a celoživotného vzdelávania.
  • Jedným z hlavných cieľov ôsmich pilotných projektov systému ECVET v období rokov 2011 – 2014 bolo prispieť k realizácii tohto systému na úrovni jednotlivých členských štátov. Jednotlivé projekty však začínali vo veľmi odlišných podmienkach. Článok Anette Curthovej z konzultačnej spoločnosti ICF GHK zhŕňa výsledky pilotných projektov systému ECVET a uvádza podnety z jednotlivých projektov pre realizáciu systému na úrovni členských štátov.
  • Niekoľkoročné testovanie a rozvoj v rámci pilotných projektov dáva možnosť pozrieť sa na prínosy systému ECVET zo širšej perspektívy: Akým spôsobom môže systém ECVET pomôcť vzdelávajúcim sa osobám, podnikom, poskytovateľom OVP a systémom OVP vo všeobecnosti? Článok Daniely Uličnej a Anette Curthovej z konzultačnej spoločnosti ICF GHK formuluje, v čom spočíva hlavný prínos systému ECVET pre konkrétne cieľové skupiny, a dokladá svoje závery konkrétnymi príkladmi z praxe pilotných projektov.